Επιστάτης Οικοδομικών Εργασιών

  • KARMA Developers
  • Famagusta, Cyprus
  • 20/11/2019
Full time Construction Skilled Labor General Labor

Job Description

Απαιτούμενα προσόντα:

  • 10 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Οργανωτικές ικανότητες

Καθήκοντα:

  • Συντονισμός και επίβλεψη εργασιών
  • Έλεγχος υπεργολάβων
  • Έλεγχος παραλαβής υλικών
  • Έλεγχος ποιότητας εργασιών.