Λειτουργός Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής

  • Cyprus Public Sector
  • Nicosia, Cyprus
  • 01/08/2022
Full time Government - Public Sector

Job Description

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ EΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εννέα κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας () ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (), μέχρι την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 6.11.2021, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 4.2.2022 και αρ. γνωστοποίησης 104 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ().

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» ().

Οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση. Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

Α. Γενικά Καθήκοντα:

(α) Διεξάγει έρευνες και επισκοπήσεις, επεξεργάζεται προτάσεις, ετοιμάζει εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα της Διεύθυνσης όπου είναι τοποθετημένος, καθώς και εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες της εν λόγω Διεύθυνσης νομοθεσία.

(β) Διεξάγει αλληλογραφία, παρακολουθεί και ενημερώνει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης/ κλάδου/ τομέα όπου είναι τοποθετημένος για όλες τις εξελίξεις.

(γ) Εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία σε διεθνείς οργανισμούς και σε Επιτροπές/ Ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της Διεύθυνσης όπου είναι τοποθετημένος.

(δ) Ετοιμάζει μελέτες, προδιαγραφές, πρότυπα, συμβόλαια και διεξάγει την αξιολόγηση προσφορών.

(ε) Ετοιμάζει νομοσχέδια, κανονισμούς και λοιπά νομικά έγγραφα που αφορούν τη Διεύθυνση όπου είναι τοποθετημένος.

(στ) Παρέχει υποστήριξη σε άλλες Διευθύνσεις του Υφυπουργείου σε θέματα της ειδικότητάς του.

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β. Ειδικά Καθήκοντα:

1. Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας είναι υπεύθυνος για

(α) την παρακολούθηση και στήριξη της λειτουργίας του εθνικού συστήματος διακυβέρνησης έρευνας και καινοτομίας

(β) το σχεδιασμό, προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής και μέτρων πολιτικής για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα

(γ) τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την έρευνα, καινοτομία, τεχνολογία και επιχειρηματικότητα

(δ) την ετοιμασία και υποβολή εθνικών θέσεων σε θέματα έρευνας και καινοτομίας

(ε) την υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων πολιτικών/δράσεων/έργων που αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

(στ) την προώθηση της εξωστρέφειας του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας 

(ζ) τη διαχείριση και την προώθηση συνομολόγησης και την παρακολούθηση της υλοποίησης των διακρατικών συμφωνιών σε θέματα έρευνας, καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

2. Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Επικοινωνιών είναι υπεύθυνος για

(α) τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας 

(β) τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής 

(γ) τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Ευρωζωνικού Πλάνου

(δ) την αξιοποίηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ψηφιακών υποδομών νέας γενιάς, τη χρήση τεχνολογιών αιχμής με την αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων 

(ε) τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής του κράτους σε θέματα ραδιοεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων των δορυφορικών επικοινωνιών

(στ) τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος.

3. Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας:

(α) Διεξάγει μελέτες, διεκπεραιώνει την αναγκαία αλληλογραφία και υποβάλλει εισηγήσεις και εκθέσεις για θέματα της αρμοδιότητάς του, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων

(i) τον καθορισμό/ προσδιορισμό παροχέων κρίσιμων υποδομών πληροφοριών/ φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών/παροχέων ψηφιακών υπηρεσιών 

(ii) τον καθορισμό, την εφαρμογή και την εποπτεία τήρησης μέτρων ψηφιακής ασφάλειας, ασφάλειας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων και κυβερνοασφάλειας 

(ιιι) τις εργασίες αξιολόγησης επικινδυνότητας, εκτιμήσεων κινδύνου, σχεδίων προστασίας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης, κοινοποιήσεων περιστατικών παραβίασης ασφάλειας, ευρωπαϊκών και εθνικών ασκήσεων · (iv) τη σύνταξη οποιασδήποτε νομοθεσίας για θέματα ψηφιακής ασφάλειας, ασφάλειας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, κυβερνοασφάλειας

(v) την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο της ψηφιακής ασφάλειας, ασφάλειας δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων και κυβερνοασφάλειας και την εφαρμογή των Κανονισμών/ Οδηγιών/ Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προαναφερόμενα θέματα.

(β) Συλλέγει, μελετά και αξιολογεί έγγραφα και πληροφορίες από παροχείς κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών, παροχείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών και διενεργεί, συντονίζει ή/και εποπτεύει ελέγχους. (γ) Συμμετέχει σε δράσεις της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Ειδικά, για καθεμία από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(Α) Για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Θετικές Επιστήμες (περιλαμβανομένων των Κλάδων της Μηχανικής Επιστήμης, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Γενετικής), Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο) ή (2) Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

(Β) Για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Επικοινωνιών:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Επιστήμη της Πληροφορικής, Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων (Management Information Systems), Τεχνολογία των Πληροφοριών, Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Ιστοσελίδων, Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνίες, Επικοινωνίες Δεδομένων, Μηχανική Λογισμικού. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(Γ) Για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Επιστήμη της Πληροφορικής, Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών, Επικοινωνίες Δεδομένων. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Γενικά, για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις:

(α) Ακεραιότητα, χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ().

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους 

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. (Ο όρος αυτός θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί με την επιτυχία στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 6.11.2021, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021).

2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τα στην παράγραφο (1) πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης, κατά κατηγορία, είτε (1)(Α) είτε (1)(Β) είτε (1)(Γ). Για σκοπούς της παρούσας διαδικασίας οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν τα εξής: