Τμήμα Επιστημών της Αγωγής - Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

  • UNIVERSITY OF CYPRUS
  • Nicosia, Cyprus
  • 23/12/2021
Full time Education - Training Science - Research

Job Description

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Αρ. Θέσεων Μία (1)
Τόπος Εργασίας: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εργαστεί στην πρώτη φάση του ερευνητικού προγράμματος DIDUNAS (Digital Identification of Under-Achieving Students) (Erasmus+ KeyAction 2).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο/Η Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας θα διεξάγει έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών του ανωτέρω ερευνητικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος αναμένεται να έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:
• Διεξαγωγή έρευνας σε θέματα αναγνώρισης παιδιών με δυσκολίες στα μαθηματικά μέσω της χρήσης συσκευών μελέτης οφθαλμικών κινήσεων και εφαρμογιδίου (applet) στα μαθηματικά.
• Διεξαγωγή έρευνας σε πρωινό χρόνο (π.χ σε σχολεία)
• Ανασκόπηση και σύνθεση υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε σχέση με τα προαναφερθέντα θέματα
• Εξέταση/ανασκόπηση εγγράφων εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχέση με τα προαναφερθέντα θέματα και σύνθεση πηγών
• Υποβολή αιτήσεων στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης για διεξαγωγή σχετικής έρευνας
• Ανάπτυξη εργαλείων για συλλογή δεδομένων
• Συλλογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στα πλαίσια του προγράμματος
• Συγγραφή εκθέσεων (reports) και άρθρων σε αγγλικά ή/και ελληνικά
• Ενημέρωση ιστοσελίδας για διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος.
• Υποστήριξη στη διαχείριση του ερευνητικού προγράμματος
• Επικοινωνία με τους εταίρους του προγράμματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Επιστημών της Αγωγής
• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Μάστερ στη Μαθηματική Παιδεία ή στην Εκπαίδευση
• Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Εμπειρία σε ανασκόπηση και σύνθεση βιβλιογραφικών αναφορών
• Εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων
• Εμπειρία στη συγγραφή εκθέσεων και άρθρων

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Διδακτορικό στη Μαθηματική Παιδεία ή στην Εκπαίδευση
• Πείρα σε ερευνητικά προγράμματα 
• Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με εξαμηνιαίο συμβόλαιο (Ιανουάριο 2022 μέχρι Ιούνιο 2022), με δυνατότητα ανανέωσης. Το ωριαίο ακαθάριστο ποσό καθορίζεται σε €15,89.
Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού. Σημειώνεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξέτασης του ενδεχόμενου ανανέωσης της εργοδότησης του/της υποψήφιου/ας που θα προσληφθεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος (Αύγουστο 2023).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν σε ένα αρχείο τα ακόλουθα:
• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
• Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία
• Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Δρ. Πίττα-Πανταζή, email: .
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.