Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού - Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

  • UNIVERSITY OF CYPRUS
  • Nicosia, Cyprus
  • 23/12/2021
Full time Education - Training Human Resources Science - Research

Job Description

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Θέσης: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Συμβόλαιο για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Πλήρης απασχόλησης (140 ώρες/ μήνα) σε μέρες και ώρες που καθορίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλόγως των αναγκών του.
Απολαβές: €1.093,66 (από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές του εργοδοτούμενου).
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται αναλογία 13ου μισθού.
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης πλήρους απασχόλησης, Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η θέση θα είναι υπό καθεστώς σύμβασης ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου καθορίζονται ως εξής:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης στις Θετικές Επιστήμες.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
3. Επιτυχία στο μέσο επίπεδο Λογιστικής (Intermediate Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου.
4. Επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving License) ή επιτυχία στην εξέταση ICT –EUROPE / ΚΕΒΕ ή άλλο ισότιμο προσόν.
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.
6. Γνώση των ηλεκτρονικών συστημάτων SAP και ΕΡΜΗ θα αποτελεί πλεονέκτημα.
7. Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• Προκήρυξη θέσεων Ειδικών Επιστημόνων
• Ετοιμασία Συμβολαίων απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας
• Ετοιμασία Συμβολαίων απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας
• Εργοδότηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών
• Εξυπηρέτηση νέων εργοδοτουμένων ως προς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την ομαλή ένταξη τους στο χώρο εργοδότησης τους, (συμπλήρωση εντύπων, διαδικασία με τμήμα αλλοδαπών και κοινωνικές ασφαλίσεις, δημιουργία email account, έκδοση πανεπιστημιακής κάρτας κτλ)
• Τήρηση αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή (excel) για τα συμβόλαια Ειδικών Επιστημόνων
• Ετοιμασία βεβαιώσεων απασχόλησης για Ειδικούς Επιστήμονες και Ωρομίσθιους Φοιτητές
• Ωρομίσθια απασχόληση φοιτητών
• Ετοιμασία επιστολών/σημειωμάτων
• Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων μέσω του συστήματος ΕΡΜΗ
• Εξαγωγή καταστάσεων από το σύστημα SAP

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Οι αιτήσεις/τριες θα πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο μέχρι Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Οι τρεις επικρατέστεροι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν την εβδομάδα μεταξύ 29/11-03/12/2021.
Σημειώνεται ότι ο επιτυχών/ούσα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει αμέσως καθήκοντα μετά την προσφορά θέσης.