Διευθυντής/Διευθύντρια- Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κοινό Κέντρο Ερευνών

  • EU Commission
  • Nicosia, Cyprus
  • 01/03/2021
Full time Administration - Clerical Executive - Management Government - Public Sector Science - Research

Job Description

Διευθυντής/Διευθύντρια «Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων και διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων»


Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κοινό Κέντρο Ερευνών
Ispra (Ιταλία)
(Μόνιμος υπάλληλος — βαθμός AD14)
COM(2021) 10400.

Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια θα ηγηθεί της νέας Διεύθυνσης που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του προγράμματος παροπλισμού και διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια θα έχει την έδρα του στην Ίσπρα (Ιταλία) και θα συνεργάζεται στενά με τις άλλες τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του ΚΚΕρ: Geel (Βέλγιο), Petten (Κάτω Χώρες) και Καρλσρούη (Γερμανία). Στόχος του προγράμματος είναι είτε ο μετασχηματισμός των τεσσάρων πυρηνικών εγκαταστάσεων για μη πυρηνικούς σκοπούς είτε η διερεύνηση της μεταβίβασης των ευθυνών για τον απαιτούμενο παροπλισμό και τη διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων στα κράτη μέλη υποδοχής, σε περίπτωση αμοιβαίας συμφωνίας.

Οι αρμοδιότητές σας:

  • Διαχείριση των πόρων για την επίτευξη των στόχων της Διεύθυνσης με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο·
  • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις, τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και αδειοδότησης των χωρών υποδοχής·
  • Αποτελεσματική αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Οι δεξιότητές σας:

  • Επαγγελματική πείρα σε υψηλού επιπέδου τεχνική διαχείριση και διαχείριση έργων, επίβλεψη τόσο εσωτερικών ειδικών όσο και εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών·
  • Άριστη γνώση και πείρα στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας στο πλαίσιο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων·
  • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.

Η Επιτροπή εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών, ενθαρρύνοντας αιτήσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεγαλύτερη πολυμορφία, την ισότητα των φύλων και τη συνολική γεωγραφική ισορροπία.

Για την αναλυτική προκήρυξη της θέσης, καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, συμβουλευτείτε την Επίσημη Εφημερίδα C 66 A της 26/02/2021.

Εγγραφή των υποψηφίων: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 26/3/2021, 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.