Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου - Civil Engineer

 • G&P Stavrou Constructions Ltd
 • Larnaca, Cyprus
 • 20/01/2021
Full time   Construction Engineering Real Estate - Property

Job Description

Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολιτική Μηχανική και μέλος του ΕΤΕΚ.
 • Να διαβάζει και να εκτελεί Αρχιτεκτονικά και Στατικά σχέδια.
 • Να είναι γνώστης του MS office, Windows  etc.
 • Να διαβάζει και να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα  Έργου. Χρήστης προγράμματος MS Project / Primavera θα θεωρηθεί επιπρόσθετον προσόν.
 • Να λειτουργεί παραγωγικά μέσα σε δυναμικό περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις και να έχει ηγετικές ικανότητες έναντι των υφιστάμενων του.
 • Να έχει πείρα σε εκτέλεση κτηριακών έργων τουλάχιστον 10 χρόνια.

 

Καθήκοντα:

 • Να επιβλέπει το εργοτάξιο τόσο για την ποιότητα όσο και για τον χρόνο και το κόστος των εργασιών.
 • Να συντονίζει τις εργασίες των εσωτερικών και διορισμενων υπεργολάβων
 • Παραγγελίες που αφορούν το έργο που θα επιβλέπει.
 • Υπεύθυνος/η για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια που θα επιβλέπει.
 • Τήρηση αρχείου ως απαιτήσεις των διαδικασιών της Έταιρείας.
 • Ετοιμασία Πιστοποιητικού Πληρωμής.
 • Πληρωμές Υπεργολάβων.