Διευθυντής/τρια Αγορών

 • Photos Photiades Breweries Ltd
 • Nicosia, Cyprus
 • 30/06/2020
Full time Sales

Job Description

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Επικοινωνεί και διαπραγματεύεται με προμηθευτές και συνεργάτες, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση απαραίτητων προσφορών από προμηθευτές.
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την εμπρόθεσμη και αποτελεσματική διεκπεραίωση παραγγελιών και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών στους εσωτερικούς πελάτες των εταιρειών του Ομίλου.
 • Διεξάγει έρευνες αγοράς για συνεργασίες με πιθανούς προμηθευτές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Συνεργάζεται με τον Οικονομικό Διευθυντή για μελέτη και επεξεργασία συμβολαίων και συμφωνιών με προμηθευτές για έργα υποδομής και τεχνικές εγκαταστάσεις.
 • Συνεργάζεται με τον ενδιαφερόμενο παραγγελιοδόχο και την αντίστοιχη τεχνική επιτροπή για τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.
 • Παρακολουθεί τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και το κόστος των υλικών, συντάσσει σχετικές εκθέσεις και ενημερώνει τη Διοίκηση.
 • Αναπτύσσει συνεχώς συνεργασίες με νέους προμηθευτές.
 • Υιοθετεί νέες τεχνολογικές εφαρμογές και λογισμικά προγράμματα για συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος αγορών και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εσωτερικούς πελάτες.
 • Αναλύει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει οικονομικά δεδομένα που αφορούν το τμήμα αγορών.
 • Καθοδηγεί, αξιολογεί, εκπαιδεύει και αναπτύσσει το ανθρώπινο δυναμικό του τμήματος.

Προσόντα & Δεξιότητες

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου στη Μηχανολογία ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά.
 • Προϋπηρεσία 10 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • 5 χρόνια εμπειρία σε διοικητική θέση.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 • Καλές γνώσεις στις εφαρμογές MS Office και σε άλλα λογισμικά προγράμματα.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα διαπραγμάτευσης.
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων.

Απολαβές & Ωφελήματα

Ελκυστικό πακέτο απολαβών, το οποίο συμπεριλαμβάνει 13ο και 14ο μισθό, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εταιρικό αυτοκίνητο και άλλα ωφελήματα.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 31/7/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση .

 

Κενή Θέση: Διευθυντής/τρια Αγορών (Λευκωσία)

Photos Photiades Breweries Ltd

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, δεν θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.