Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος

 • PwC Cyprus
 • Nicosia, Cyprus
 • 24/05/2020
Full time Finance Legal

Job Description

Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος (Ref: 360)

Λευκωσία

 

Ο πελάτης

Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ)

 

Καθήκοντα

Τα κύρια καθήκοντα και ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Παροχή αδιάλειπτης νομικής υποστήριξης, γνωματεύσεων και συμβουλών στην Εταιρεία επί νομικών θεμάτων που αφορούν ή επηρεάζουν τις εργασίες της
 • Αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις και /ή γνωματεύσεις (περιλαμβανομένης της ετοιμασίας των σχετικών εγγράφων ή και εγκυκλίων) σε σχέση με προτεινόμενες νομοθεσίες, Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Οδηγίες / Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Μελέτη των υφιστάμενων Νομοθεσιών και Κανονισμών που αφορούν ή επηρεάζουν τις εργασίες της Εταιρείας και συντονισμός με τις λοιπές υπηρεσίες της Εταιρείας προς εκτέλεση των τυχόν απαραίτητων ενεργειών
 • Παρακολούθηση και χειρισμός αγωγών
 • Παροχή εισηγήσεων για τη βελτιστοποίηση των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας με στόχο τη συμμόρφωση με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου και Μεταπτυχιακό στη Νομική (LLB και LLM / MA) από Πανεπιστημιακό ίδρυμα κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Μεταπτυχιακό στη Νομική (LLM / MA) σε θέματα Εταιρικού Δικαίου ή σε χρηματοοικονομικά θέματα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόνΕγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων  του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
 • Τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια εμπειρία μετά την ολοκλήρωση της άσκησης. Σχετική εμπειρία σε θέματα προσωπικών δεδομένων ή / και εταιρικών θεμάτων θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματικό ήθος, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Διάρκεια σύμβασης και απολαβές

 • Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για περίοδο δύο (2) ετών, περίοδος η οποία δύναται να ανανεωθεί
 • Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 7 Ιουνίου 2020 στην ιστοσελίδα της PwC στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.pwc.com.cy/en/careers/jobs-pwc-clients/recruiting_now.html

 

Σημείωση

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.