Λειτουργός Υποστήριξης Λογιστηρίου & Υποδοχής (Dual Role - 6 μήνες)

 • E. Neophytou Trading & Co Ltd
 • Nicosia, Cyprus
 • 14/02/2020
Full time Administration - Clerical Secretarial Accounting

Job Description

Κενή θέση

Υποστήριξη Λογιστηρίου &  Υποδοχής

Έκτακτο προσωπικό για 6 μήνες

 

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά έκτακτο άτομο, για άμεση πρόσληψη, για υποστήριξη λογιστικών εργασιών καθώς και μερικώς της υποδοχής, στα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.


Ενδεικτικά Καθήκοντα

 • Εργασιακή ενίσχυση σε διάφορα πόστα λογιστηρίου, όπως διεκπεραίωση και έλεγχος ταμείων, έλεγχος εισπράξεων, έκδοση πιστωτικών, μηνιαίος έλεγχος τιμολογίων, πιστωτικός έλεγχος, διενέργεια συμφιλιώσεων τραπεζών κλπ.
 • Αντικατάσταση ατόμου στην υποδοχή σε περίπτωση απουσιών
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν από προϊσταμένους

Προσόντα

 • Εμπειρία σε λογιστήριο και προτιμότερο εμπορικής Εταιρείας
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση και καλή χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)
 • Άτομα χωρίς ή με λίγη εμπειρία αλλά δυνατά προσωπικά χαρακτηριστικά με θέληση για μάθηση είναι επίσης ιδανικοί υποψήφιοι
 • Γνώση περιβάλλοντος λογισμικού SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας

 • Πάθος για άριστο αποτέλεσμα και σημασία στην λεπτομέρεια
 • Δυναμικότητα χαρακτήρα
 • Μεθοδικότητα και Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικό άτομο με ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών.


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email:

Website:

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.