Λειτουργός Αγορών (Purchasing Officer)

 • Elincou Diagnostics Ltd
 • Nicosia, Cyprus
 • 14/02/2020
Full time Administration - Clerical Shipping - Maritime Transport - Logistics

Job Description

Ο υποψήφιος θα:
 • Διασφαλίζει τον αποδοτικότερο, ορθότερο, αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο παραλαβής των προϊόντων.
 • Διαχειρίζεται όλες τις διοικητικές λειτουργίες σχετικά με τις διαδικασίες αγορών (παραγγελίες, καταχώρηση κ.ά.).
 • Διενεργεί follow-ups με προμηθευτές.
 • Παρέχει υποστήριξη στην ετοιμασία αναφορών και εκθέσεων σχετικά με τις αγορές της εταιρείας.
 • Αξιολογεί προσφορές από τους προμηθευτές της εταιρείας όσον αφορά την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης και ποιότητας των προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο στα Logistics, Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή άλλο συναφή κλάδο
 • Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, άλλων λογισμικών συστημάτων όπως ERP…κλπ)

Επιπρόσθετες δεξιότητες:

 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αποτελεσματικής λειτουργίας κάτω από πίεση
 • Αναλυτικές δεξιότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας
 • Αξιοπιστία
 • 1-2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε τομέα συναφή με τις δραστηριότητες της εταιρείας, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.


Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο .cy σημειώνοντας στο θέμα ‘‘Λειτουργός Αγορών (Purchasing Officer)’’.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.