Βοηθός Διαχείρισης Ποιότητας

 • A. POTAMITIS MEDICARE LTD
 • Nicosia, Cyprus
 • 14/02/2020
Full time Education - Training Science - Research Pharmaceutical Healthcare - Nursing

Job Description

ΚΕΝΗ  ΘΕΣΗ

Η Κυπριακή Φαρμακευτική Εταιρεία A. POTAMITIS MEDICARE LTD, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Κύπρο, με πολυετή εμπειρία στην εισαγωγή και εμπορία φαρμακευτικών και ιατροτεχνολικών προϊόντων, αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη της πιο κάτω θέσης:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

(Κωδικός Θέσης MeDWDM2/20)

Συνοπτική Περιγραφή Θέσης:

 • Υποστήριξη του Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας και του Υπευθύνου Κανονιστικών Υποθέσεων στη διαχείριση όλων των διαδικασιών ποιότητας και επαγρύπνησης καθώς και στην αρχειοθέτηση των σχετικών αρχείων.
 • Έλεγχος και διασφάλιση ορθής διενέργειας όλων των διαδικασιών παραλαβής, αποθήκευσης, διανομής των προϊόντων της εταιρείας σύμφωνα με τους Κανόνες Ορθής Πρακτικής Διανομής, την ισχύουσα νομοθεσία, το πρότυπο ποιότητας 9001:2015 και το σύστημα ποιότητας της Εταιρείας
 • Διοίκηση του τμήματος αποθήκευσης και διανομής.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Χημείας ή Βιολογίας.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή & προφορική)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
 • Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης και αφομοίωσης νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και προτύπων ποιότητας, υψηλό επίπεδο αναλυτικής σκέψης και ικανότητα λήψης αποφάσεων.
 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με επαγγελματική προϋπηρεσία στο τμήμα διαχείρισης ποιότητας ή στο τμήμα κανονιστικών υποθέσεων στον χώρο των φαρμακευτικών ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή κάτοχοι συναφών μεταπτυχιακών τίτλων.

Η θέση αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση   μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.