Λογιστικός λειτουργός – Βοηθός του CFO (Dual Role)

 • E. Neophytou Trading & Co Ltd
 • Nicosia, Cyprus
 • 14/02/2020
Full time Accounting

Job Description

Κενή θέση Λογιστικός λειτουργός – Βοηθός του CFO (Dual Role)

E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά λογιστικό λειτουργό βοηθό του CFO για τα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.

Ενδεικτικά Καθήκοντα

Να παρέχει υποστήριξη στον CFO σε σχέση με την

 • Διαχείριση ταμειακών ροών
 • Παρακολούθηση τμηματικών προϋπολογισμών
 • Παρακολούθηση πιστωτικής πολιτικής
 • Ανάληψη διαφόρων ad-hoc project
 • Διενέργεια διαφόρων ελέγχων που άπτονται εσωτερικού ελέγχου διαδικασιών
 • Ετοιμασία διάφορων αναφορών
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν

Επιπρόσθετα την διαχείριση και διενέργεια πληρωμών καθώς και την υποστήριξη λογιστικών λειτουργών σε διάφορα λογιστικά καθήκοντα

 • Απόφοιτος Πανεπιστημίου ή
 • Νέος απόφοιτος ACCA/CA ή
 • Εργασιακή εμπειρία σε λογιστήριο σε θέση με παρόμοια καθήκοντα και ιδίως σε εμπορική Εταιρεία σε συνδυασμό με εξαιρετικές ικανότητες και γνώσεις όπως περιγράφονται πιο κάτω
 • Γνώση και αποδεδειγμένα άριστη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office)
 • Γνώση περιβάλλοντος λογισμικού SAP και BI (business Intelligence) προγραμμάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητές Δεξιότητες/Στοιχεία προσωπικότητας 

 • Πάθος για άριστο αποτέλεσμα, δυναμικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια, αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικό άτομο με άριστη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης ανθρώπινου παράγοντα
 • Σημασία στην λεπτομέρεια
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email:

Website:

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.