Cyprus Public Sector

Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
29/05/2020
Full time
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ   Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας Αρ. Θέσεων: Μια (1) Κατηγορία: Η διάρκεια απασχόλησης 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης. Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Στα πλαίσια της Νησίδας Αριστείας ADD-HUB που χρηματοδοτείται από το ΙδΕΚ και αφορά την Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D printing) Μετάλλων και Μελέτη Μεταλλικών Εξαρτημάτων για Εφαρμογές στη Ναυτιλία ανακοινώνεται μία (1) θέση εργασίας για Ερευνητή πλήρους απασχόλησης. Σκοπός του έργου είναι να ερευνηθεί η προοπτική της τεχνολογίας προσθετικής κατασκευαστικής SLM (3D printing) έναντι παραδοσιακών τεχνικών μεταλλουργίας. Για την εκτύπωση των δειγμάτων θα χρησιμοποιηθεί κυρίως σκόνη ανοξείδωτου χάλυβα και, στη συνέχεια, τα εκτυπωμένα δοκίμια θα μελετηθούν σε πειράματα διάβρωσης ούτως ώστε να εξεταστεί η καταλληλόλητα τους για εφαρμογές στην ναυτιλία. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Ο/H υποψήφιος/ια πρέπει να: Είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου σε κλάδο της Μηχανολογίας, Χημείας,...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
26/05/2020
Full time
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Ιατρικού Λειτουργού Ψυχικής Υγείας, για τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696 και θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δίδεται ως κίνητρο 15% αύξηση επί του βασικού μισθού των πιο πάνω θέσεων, καθώς επίσης και επιπρόσθετα επιδόματα, ωφελήματα και αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Στις περιπτώσεις που ο ιατρός εργάζεται στα...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
26/05/2020
Full time
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για επτά (7) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις πιο κάτω Ειδικότητες: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου) ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (1 θέση για το Γ.Ν. Πάφου) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ με εξειδίκευση ή ενδιαφέρον στα Κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα (1 θέση για το ΝΑΜ ΙΙΙ) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ με εξειδίκευση ή ενδιαφέρον στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογική (1 θέση για το ΝΑΜ ΙΙΙ)   Α. Ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων εργαζομένων: Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
26/05/2020
Full time
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών στη βαθμίδα του Λέκτορα, Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21(01/09/2020 - 31/12/2020). Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και διδακτική εμπειρία. Για τις πιο πάνω θέσεις θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: (α) Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου διευκρινίζονται τουλάχιστον 3 μαθήματα από τα πιο κάτω τα οποία ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διδάξει. (β) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να εμφανίζεται και η διδακτική εμπειρία. (γ) Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο έντυπο. Προπτυχιακά Μαθήματα: 1. ΨΥΧ 100.2 Εισαγωγή στην...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
26/05/2020
Full time
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας. Κατηγορία: Συμβόλαιο για ένα (1) εξάμηνο (Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 07/09/2020-23/12/2020) Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Ψυχολογίας, καθορισμένης διάρκειας με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, για διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων: Προπτυχιακά Μαθήματα: ΨΥΧ 100.2 Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι ΨΥΧ 103.1 Κλινική Ψυχολογία Ι: Ψυχολογία Προσωπικότητας Ι ΨΥΧ 123 Ψυχολογία Κινήτρων (Psychology of Motivation) ΨΥΧ 170.2 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ι ΨΥΧ 223 Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών ΨΥΧ 315 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ ΨΥΧ 323 Ψυχολογία της Γλώσσας ΨΥΧ 342 Ψυχολογία της Τοξικοεξάρτησης ΨΥΧ 370 Εκπαιδευτική Ψυχολογία ΙΙ: Μάθηση και Διδασκαλία ΨΥΧ 403 Θέματα Γνωστικής Ανάπτυξης ΨΥΧ...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση στο ερευνητικό έργο  PULCHRA  με τίτλο «Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation» για διάρκεια έως 27...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για επτά (7) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Προϊστάμενου Υγειονομικής...
Cyprus Public Sector Limassol, Cyprus
24/05/2020
Full time
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Ιατρικού Λειτουργού...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων.  (Η θέση είναι Πρώτου...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
H ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Διοίκησης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα της θέσης είναι Α8-Α10-Α11 στην οποία προστίθενται...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
H ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για δυο (2) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα των θέσεων είναι Α2,Α5...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
H ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Μηχανικού Ενέργειας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα της θέσης είναι Α9-Α11-Α12 στην οποία προστίθενται...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
H ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα της θέσης είναι Α9-Α11-Α12 στην οποία προστίθενται...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
24/05/2020
Full time
H ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Μηχανικού Ενέργειας. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα των θέσεων είναι Α9-Α11-Α12 στην οποία...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
20/05/2020
Full time
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΔ: ΟΔΟΚΥΠΥ/04/2020, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ Περιγραφή Εταιρίας: O Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) στη Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό...
Cyprus Public Sector Nicosia, Cyprus
20/05/2020
Full time
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΦΩΣ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος: Ειδικός...